Pedagogisch Beleidsplan

Pedagogisch Beleidsplan gastouderbureau De Lieve Vlinder

  

Voorwoord en doelstelling

 

Aan de opvang van kinderen worden hoge eisen gesteld. Om kwaliteit te kunnen leveren als Gastouderbureau is een goed pedagogisch beleid nodig. In dit plan is het beleid van Gastouderbureau de lieve vlinder omschreven. Gastouders en vraagouders kunnen hierop terug vallen als het gaat om de uitgangspunten en de werkwijze die wordt gehanteerd bij de omgang met kinderen en de opvoeding. Bij het intakegesprek van de vraagouder en gastouder zal het pedagogisch beleid worden besproken.

 

Gastouderbureau de lieve vlinder bemiddelt tussen ouders die opvang voor hun kind zoeken en ouders die kinderen willen opvangen. Gastouders verzorgen opvang bij hen thuis aan maximaal 6 kinderen.

Dit zijn maximaal 2 kinderen van 0 jaar gelijktijdig

Maximaal 4 kinderen van 0 en 1 jaar gelijktijdig

Maximaal 5 kinderen gelijktijdig, indien alle kinderen jonger zijn dan 4 jaar

Maximaal 6 kinderen gelijktijdig, indien de kinderen in de leeftijd van 0 tot 13 jaar.

 

Eigen kinderen vanaf 10 jaar worden niet meer  meegeteld.


 

 1. Pedagogisch beleidsplan

 

In dit pedagogische beleidsplan wordt omschreven welke uitgangspunten en werkwijze worden gehanteerd bij de omgang met kinderen en bij de opvoeding. Ook vormt het pedagogische beleidsplan (namelijk) het toetsinstrument voor vraagouders en gastouders om te beoordelen of hun visie aansluit bij GOB de lieve vlinder  Door middel van dit pedagogisch beleidsplan weten gastouders en vraagouders waar zij aan toe zijn. Dit pedagogisch beleidsplan is voortdurend in ontwikkeling in samenspraak met vraag- en gastouders.

 

Onze doelstelling is, als GOB de lieve Vlinder te bemiddelen tussen vraagouders en gastouders. Wij willen zorg dragen voor kleinschalige opvang van kinderen passend bij de specifieke wensen van de ouders. Gastouders leveren een wezenlijke bijdrage aan de ontwikkeling en welbevinden van het gastkind. Gastouders moeten in staat zijn een klimaat te scheppen waarbij een gastkind zich veilig en vertrouwd voelt, met plezier kan spelen en zich ontwikkelen. Aandacht en respect voor het gastkind als individu zijn in deze niet meer dan vanzelfsprekend. Een gastoudergezin biedt een omgeving, waarin een gastkind kan opgroeien tot een evenwichtig, zelfstandig en uniek persoon met respect voor anderen en zichzelf. De ouders/verzorgers blijven echter ten allen tijden eindverantwoordelijk.

GOB de lieve vlinder draagt deze visie uit naar ouders/verzorgers en gastouders.

 

Belangrijke uitgangspunten zijn;

 • de gastouder schept een veilig en liefdevol leefklimaat;
 • er is aandacht voor de persoonlijke ontwikkeling van het kind;
 • persoonlijke aandacht voor de kinderen door de kleinschalige opvang;
 • ieder kind mag zich op zijn eigen manier ontplooien,
 • het belang van het kind staat centraal;
 • de wensen van de vraagouders zullen zoveel mogelijk als uitgangspunt voor de gastouder dienen.
 • de gastouder besteedt aandacht aan normen en waarden.
 • de gastouder biedt voldoende activiteiten aan die passen bij de leeftijd, aard en ontwikkeling van het gastkind
 • de gastouder draagt zorg voor een veilige, hygiënische en gezonde opvangomgeving.

 

Deze uitgangspunten vormen het kader van de door GOB de lieve vlinder verzorgde gastouderopvang.

Jaarlijks wordt het pedagogisch beleidsplan doorgenomen met de gastouder bij de jaarlijkse RIE. Dit wordt vastgelegd in het (digitale) dossier van de gastouder.

GOB de lieve vlinder heeft het pedagogisch beleidsplan opgebouwd uit vier competenties, conform de Wet Kinderopvang;

 • Voldoende emotionele veiligheid
 • Voldoende mogelijkheden voor de ontwikkeling van persoonlijke competenties
 • Sociale competenties
 • Overdracht van waarden en normen

 

1.1. Waaraan moet een gastouder voldoen?

De selectie criteria gastouders Gastouderbureau de lieve vlinder:

Algemeen, de gastouder:

 • is WA verzekerd (verplicht)
 • is in het bezit van een mede-inzittendenverzekering (bij gebruik van auto)
 • is helpende welzijn niveau 2 gediplomeerd
 • is bereid minimaal 2 jaar opvang te bieden voor minimaal 2 dagen per week
 • is altijd tijdens opvangdagen telefonisch bereikbaar
 • regelt/heeft een verklaring omtrent het gedrag via Burgerzaken net zoals haar volwassen huisgenoten
 • mag geen fysiek of verbaal geweld gebruiken.

Persoonlijk, de gastouder:

 • is minimaal 21 jaar (tenzij een jongere gastouder een relevante opleiding heeft afgerond)
 • is lichamelijk en geestelijk gezond
 • heeft organisatietalent
 • heeft verantwoordelijkheidsgevoel
 • heeft een open en flexibele instelling ten aanzien van de vraagouders
 • kan continuïteit en stabiliteit in de opvang bieden.

Motivatie, de gastouder:

 • heeft een positieve houding t.o.v. kinderopvang
 • gebruikt de opvang niet om eigen onverwerkte problematiek op te lossen.
 • gaat graag met kinderen om

Pedagogische kwaliteiten, de gastouder:

 • heeft een pedagogische opleiding te weten MBO zorg en welzijn op minimaal MBO 2 niveau (of een vergelijkbare opleiding)
 • geeft warmte en geborgenheid aan kinderen
 • verzorgt kinderen , stimuleert in de ontwikkeling en begeleidt.
 • heeft aandacht voor en inzicht in het kind als individu

Houding ten opzichte van het Gastouderbureau de lieve vlinder, de gastouder:

 • is bereid tot samenwerking met GOB de lieve vlinder.
 • staat open voor begeleiding en advies vanuit GOB de lieve vlinder
 • is bereid de privacy van vraagouders te respecteren
 • is bereid de richtlijnen van GOB de lieve vlinder te hanteren.
 • kortom, verzorgt de opvang met inachtneming van het pedagogisch beleid van GOB de lieve vlinder, zoals dat beschreven wordt in de navolgende alinea’s.

Houding ten opzichte van de vraagouder, de gastouder:

 • staat open staan en respect opbrengen voor de levenswijze en ideeën van de vraagouder
 • heeft respect voor ouder/kind relatie
 • kan integer omgaan met vertrouwelijke informatie van de vraagouder
 • is bereid tot overleg en samenwerking
 • is bereid en in staat tot het maken, bijstellen en naleven van afspraken
 • is bereid zonodig in of bij het huis aanpassingen te verrichten, waar GOB de lieve vlinder indien uit de risico inventarisatie blijkt dat deze nodig zijn om een kindveilige omgeving te waarborgen.

Omgevingsfactoren

 • Het huis en de eventuele tuin van de gastouder zijn veilig en hygiënisch.
 • In huis is voldoende ruimte om te spelen, te eten en te slapen.
 • Er is gelegenheid om veilig buiten te spelen.
 • De gastouder laat kinderen nooit alleen met de huisdieren, indien die in de woning aanwezig zijn.

Gezin van de gastouder

 • De gezinssituatie is stabiel.
 • De gezinsleden staan positief tegenover de opvang van de gastkinderen.
 • Gastouders verzorgen opvang bij hen thuis aan maximaal 6 kinderen.
 • Dit zijn maximaal 2 kinderen van 0 jaar gelijktijdig
 • Maximaal 4 kinderen van 0 en 1 jaar gelijktijdig
 • Maximaal 5 kinderen gelijktijdig, indien alle kinderen jonger zijn dan 4 jaar
 • En maximaal 6 kinderen gelijktijdig, indien de kinderen in de leeftijd van 0 tot 13 jaar.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2 Uitwerking competenties

Voldoende emotionele veiligheid

Goede emotionele veiligheid bieden is de meest belangrijke pijler van kinderopvang. Het is heel belangrijk dat een kind zich veilig voelt bij de gastouder. Doordat de kinderen mogelijk worden opgevangen bij 1 vaste gastouder zorgen wij voor een stabiele mede opvoeder. Een kind moet een eigen plekje binnen het gastgezin krijgen. De omgeving bij de gastouders is zo ingericht dat de ruimte een bijdrage kan leveren aan een geborgen gevoel.

Bij de start van de opvang is het raadzaam een kind eerst de gelegenheid te geven vooraf te wennen aan de gastouder en de nieuwe situatie. Dus ga eerst samen met het kind kijken in de nieuwe situatie, een wenperiode. Afhankelijk van je eigen kind gaan vraagouders samen met hun kind(eren) één tot enkele keren gezamenlijk naar de gastouder. Natuurlijk kan het gastkind ook eerst een uurtje kijken en kan dit een volgende keer uitgebreid worden. Op deze manier kan het gastkind de gastouder, de opvangomgeving en de eventuele andere (gast) kinderen in eigen tempo leren kennen. Daarnaast heeft de gastouder de gelegenheid om het gastkind beter te leren kennen en in te spelen op de behoeften van het gastkind.

 Uiteindelijk moet een gastkind zich tijdens de opvang vrij voelen om zijn emoties, zoals verdriet, boosheid en blijdschap aan de gastouder te tonen en met de gastouder te delen, zonder dat hij zich hierin beperkt voelt. Thuis is de plaats waar men zich op zijn gemak. Voordat de eigenlijke opvang start, wordt veel tijd en aandacht gegeven aan de kennismaking. Bij voorkeur krijgt het kind de gelegenheid vooraf te wennen aan het gastoudergezin en de nieuwe situatie.

Alleen in een veilige en vertrouwde omgeving kunnen een kind en gastouders een goede relatie opbouwen die de ontwikkeling van een kind stimuleert. Dat betekent onder meer dat gastouders in staat moeten zijn signalen van kinderen op te vangen en hierop adequaat reageren.

Voldoende mogelijkheden voor de ontwikkeling van persoonlijke competenties

Hiermee wordt bedoeld de persoonskenmerken als veerkracht, zelfstandigheid, zelfvertrouwen, eigenheid, flexibiliteit en creativiteit. Door de ontwikkeling van deze competenties is een kind in staat om zich aan te passen en problemen te overwinnen. Bij jongere kinderen is het belangrijk dat zij greep krijgen op hun omgeving. Dit kan bijvoorbeeld gestimuleerd worden door spel. De gastouders zullen de kinderen stimuleren deze persoonlijke competentie te ontwikkelen.

Creativiteit van kinderen kent geen grenzen. De vloer is het water, de bank is het schip. Met verf, papier, potloden maken kinderen hun wereld nog mooier. Het is belangrijk dat kinderen de creativiteit en fantasie van kinderen tot hun recht komt.

 

Aan de verstandelijke ontwikkeling van het kind besteedt de gastouder op allerlei manier aandacht. (Door in te gaan op vragen van het kind. Waar komen appels vandaan? Etc.) Te wandelen met ze en uitleg te geven over wat ze zien en meemaken. Door het bouwen van blokkenhuizen en het spelen met vormen, kleuren en getallen. De taalontwikkeling van kinderen wordt bevorderd door samen met ze te lezen, plaatjes te kijken en te zingen.

 

Over het algemeen komen in de omgang en het spel met een kind meerdere aspecten van de ontwikkeling aan bod.

 

Sociale competenties

 Hiermee wordt onder andere bedoeld sociale kennis en vaardigheden zoals bijvoorbeeld het inlevingsvermogen, het kunnen communiceren zowel verbaal als non-verbaal, samenwerken en anderen helpen. Ook met betrekking tot de sociale competenties vervult de gastouder een belangrijke rol. De gastouder geeft voldoende aandacht als het kind verdrietig is of als het blij is. De gastouder begeleidt, volgt en beïnvloedt het kind in zijn sociale en emotionele ontwikkeling. In de ontwikkeling van de sociale vaardigheden speelt de gastouder een actieve rol.

Overdracht van waarden en normen

 Kinderen worden gevormd door de omgeving. Normen en waarden spelen hierbij een belangrijke rol. De rol die de gastouder vervult is een belangrijke rol. Elk kind moet in zijn waarde worden gelaten. Er mag geen afbreuk gedaan worden aan de eigenheid en aard van het gastkind. Het gastkind krijgt bovendien voldoende aandacht op het gebied van lichamelijke en sociaal emotionele ontwikkeling. De gastouder heeft een voorbeeldfunctie voor het kind. De gastouder dient verschillen in opvattingen, cultuur en religie te respecteren. Respect en vertrouwen en eerlijkheid vormen de basis voor goede omgangsvormen. De wijze waarop een kind bestraft of beloond wordt voor zijn of haar gedrag dient met de vraagouders afgestemd te worden. Sommige dingen zullen nu eenmaal anders bij de gastouder thuis gaan dan thuis. Dat wil niet zeggen dat dat een probleem oplevert. Het is van belang dat de gastouder en de vraagouder hierover in gesprek gaan.

 

1.3 Verzorging en veiligheid

 Ieder kind heeft recht op een goede lichamelijke verzorging in een schone omgeving. Om ongelukken, ziektes en infecties te voorkomen heeft het gastkind recht op een veilige en schone opvangomgeving. Daarnaast heeft het gastkind recht op voldoende en verantwoorde voeding en drinken, rust, lichamelijke verschoning, beweging en frisse lucht. Bij baby’s zal de persoonlijke verzorging en voeding meer aandacht nodig hebben dan bij een schoolgaand kind.

Kinderen voelen zich prettig wanneer ritmen en gewoonten in de verzorging thuis en bij de gastouders goed op elkaar zijn afgestemd. Ouders en gastouders maken daarom afspraken met elkaar over de navolgende zaken:

 • voeding; hoe vaak, welke voeding, wel of geen snoep etc.
 • zindelijkheid
 • slapen; wanneer, slaaprituelen
 • ziekte; wat doet de gastouder als het kind ziek wordt
 • hygiëne; bijvoorbeeld tanden poetsen, handen wassen.

 

De gastouders zijn verantwoordelijk voor de veiligheid van het kind gedurende de opvanguren. Het huis en de tuin moeten veilig zijn ingericht.

De opvangomgeving

Gastouderopvang vindt in principe plaats in de woning van de gastouder. De tuin maakt ook deel uit van de opvangomgeving.

Er moet voldoende ruimte zowel binnen (binnen minimaal 3,5 m2 per kind) als buiten zijn voor het gastkind. (buiten minimaal 3,5 m2 per kind)De gastkinderen en eventuele eigen kinderen van de gastouder, moet de ruimte hebben om te spelen, lopen, sjouwen en stoeien. Wanneer er geen tuin is zal de gastouder alternatieven moeten aanbieden. Bijvoorbeeld regelmatig naar buiten gaan, naar de speeltuin of de kinderboerderij gaan. Daarnaast moet er in huis ook een plek zijn waar het gastkind zich terug kan trekken wanneer hij of zij wil tekenen, puzzelen of lezen. Een apart speelhoekje of een doehoek kan hiervoor geschikt zijn. Voor jonge kinderen is het belangrijk dat er een veilige plek is waar ze rustig kunnen liggen, rollen, zitten of spelen.

Bovendien zal er een veilige en rustige slaapplek moeten zijn. Dit bedje moet staan in een ruimte waar voldoende geventileerd kan worden en er moet ruimte van minimaal een meter tussen de bedden zijn zodat er voldoende loop en bewegingsruimte is in geval van calamiteiten. Ieder gastkind moet zijn eigen (camping)bed hebben om te slapen. Hier kunnen ze uitrusten of slapen. De gastouder is er verantwoordelijk voor dat er een veilige, schone en gezonde opvangomgeving is. Jaarlijks vindt er een controle plaats in verband met hygiëne en veiligheid.

 

GOB de lieve vlinder adviseert om de opvang te evalueren door middel van een schriftje. Hierin kan de gastouder vermelden wat belangrijke zaken zijn voor de vraagouder om te weten. Bijvoorbeeld op welke tijden het kind heeft geslapen, heeft het goed gegeten etc.

 

Binnen twee maanden na de start van de opvang zal contact worden opgenomen met zowel de vraagouder als de gastouder of alles naar wens verloopt. Eventueel zullen afspraken worden aangepast.

Wanneer er geen dringende zaken spelen of alles verloopt naar wens dan zullen wij in ieder geval na zes maanden nogmaals contact met gastouder en vraagouder opnemen. Wanneer er wel belangrijke kwesties zijn die besproken dienen te worden zullen wij als intermediair optreden of ingrijpen waar nodig is. Wij hopen dat gastouder en vraagouders deze manier van communicatie zullen waarderen en waar nodig is ook contact met ons opnemen.

 

1.4 Risico-inventarisatie & Evaluatie

Vanuit ons gastouderbureau controleren wij de gastouders middels een Risico Inventarisatie & Evaluatie. Wij gebruiken hiervoor een speciaal vanuit de overheid ontwikkeld systeem. Alvorens een gastouder opvang gaat verzorgen via ons bureau, hebben wij deze Risico Inventarisatie & Evaluatie (hierna RIE) uitgevoerd. Bij het uitvoeren van deze RIE wordt tevens bekeken of de gastouder de opvang binnen de kaders van het pedagogisch beleid van GOB de lieve vlinder  kan uitvoeren. Ook wordt bij deze RIE gekeken naar de beschikbare speel- en slaapruimte en de buitenspeelmogelijkheden. Minimaal 1 keer per jaar zal opnieuw een controle worden uitgevoerd. De gastouder krijgt tevens een verslag met een eventuele verbeterpunten aangereikt.

Daarbij wordt een termijn afgesproken waarbinnen de eventuele aanpassingen moeten worden gedaan.

 

De plek waar wij de RIE uitvoeren dient te voldoen aan de door ons gestelde eisen. Bij de toezending van de uitgewerkte risico inventarisatie zullen termijn gesteld zijn waarbinnen eventuele actiepunten dienen te worden aangepast. Na afloop van deze

termijn zullen wij contact opnemen teneinde te vernemen of de door ons opgenomen actiepunten zijn nageleefd. Dit wordt door ons schriftelijk vastgelegd in het dossier van de gastouder of de vraagouder (afhankelijk van de opvangplek). Indien de actiepunten niet binnen de gestelde termijnen zijn aangepast behouden wij ons het recht voor de bemiddeling te beëindigen.

Verplicht is in de opvangwoning op elke verdieping een werkende rookmelder en in iedere ruimte waar gevlucht moet worden. Ook moet er voor kinderen onder de 1,5 jaar een aparte slaapruimte zijn.

Wij letten tijdens de RIE bijvoorbeeld op traphekjes, het opbergen van de gevaarlijke stoffen, speelgoed en stopcontact beveiligingen. De slaapruimte van de kinderen moet rustig en goed te ventileren zijn. Als de gastouders huisdieren hebben staat de veiligheid van het kind voorop. Als kinderen groter zijn en buiten gaan spelen moeten de gastouders ervan verzekerd zijn dat dit geen gevaar oplevert voor het kind.

De totale indruk van de woonsituatie moet in orde zijn. Ook moet er voldoende ruimte zijn in alle ruimtes waar de kinderen verblijven. Per kind moet er minimaal 3,5 m2 zijn per ruimte. Dit betekent bij 4 kinderen, minimaal 14 m2. Het moet veilig en gezond zijn.

Vanaf het moment dat er bij de gastouder een kind geplaatst is of een gastouder bij ouders thuis gaat opvangen vinden er evaluaties plaats. De eerste is zes weken na de start van de opvang ter afsluiting van de proefperiode. In dit gesprek wordt gekeken hoe de opvang is verlopen. Zijn ouder en gastouder tevreden, hoe ervaart het kind de opvang, moeten er nieuwe afspraken worden gemaakt en kan de opvang voortgezet worden? De evaluatie wordt jaarlijks herhaald. Het welbevinden van de kinderen en de relatie met de gastouder komt in deze gesprekken uitgebreid naar voren.

 

Registratie ongevallen en aansprakelijkheid

Het gastouderbureau is niet aansprakelijk voor ongevallen bij het opvang adres. De gastouder heeft een verzekering voor ongevallen. Van elk ongeval wordt een ongevallenregistratie bijgehouden.

 

1.5 Verklaring omtrent gedrag

Van iedere gastouder wordt gevraagd een verklaring omtrent gedrag te overleggen. Ook dienen alle volwassen huisgenoten een verklaring omtrent gedrag te overleggen. Deze verklaringen dienen aan het gastouderbureau te worden overlegd voordat de daadwerkelijke opvang van start gaat. De verklaring mag op het moment van overleggen aan GOB de lieve vlinder niet ouder zijn dan 2 maanden.

Dit formulier is terug te vinden op:

www.minocw.nl

www.implementatiekinderopvang2010.nl.

Andere aanvraagformulieren worden door justitie niet in behandeling genomen. Het aanvraag formulier kunt u opvragen bij het gastouderbureau.

 

1.6 Privacy

Met gegevens van gastouders en vraagouders wordt vertrouwelijk om gegaan. GOB de lieve vlinder respecteert de wettelijke regels zoals vastgelegd in de Wet op de persoonsregistratie en de wet op de Privacy.

 

 

Belangenvereniging

Gastouderbureau De Lieve Vlinder is aangesloten bij een belangenvereniging Boink (we melden ons hierbij aan zodra de GGD goedkeuring heeft gegeven voor exploitatie).

 

Verzekering

Het gastouderbureau heeft een eigen aansprakelijkheid verzekering (deze wordt afgesloten zodra de GGD goedkeuring heeft gegeven voor exploitatie).

1.7 Recht op advies

Ouders kunnen advies vragen over de pedagogische aanpak van hun kind. Eventueel wordt doorverwezen naar de daarvoor geëigende instanties.

1.8 Aantal kinderen

 Gastouders verzorgen opvang bij hen thuis aan maximaal 6 kinderen.

Dit zijn maximaal 2 kinderen van 0 jaar gelijktijdig

Maximaal 4 kinderen van 0 en 1 jaar gelijktijdig

Maximaal 5 kinderen gelijktijdig, indien alle kinderen jonger zijn dan 4 jaar

Maximaal 6 kinderen gelijktijdig, indien de kinderen in de leeftijd van 0 tot 13 jaar.

 Eigen kinderen tot en met 9 jaar worden meegeteld.

 

Voor kinderen tot 1,5 jaar is er een aparte slaapruimte die is afgestemd op het aantal kinderen.

De gastouder moet tijdens de bezoeken door het gastouderbureau een overzicht verstrekken hoeveel gastkinderen en van welke leeftijd een gastouder opvangt. Regelmatig ( 2 keer per jaar) wordt door ons middel het formulier evaluatie/kwaliteitstoetsing geregistreerd of alles nog steeds loopt middels de eisen de van de wet Kinderopvang.

1.9 Achterwacht

De gastouder dient in geval van calamiteiten zorg te kunnen dragen voor een “tijdelijke”volwassen achterwacht wanneer zij bijvoorbeeld met een van de kinderen naar de dokter moet. Het is verplicht een achterwacht te hebben bij opvang bij 4 of meer kinderen (inclusief eigen). Onder calamiteiten wordt bijvoorbeeld verstaan een ongeval of ziekte. Deze achterwacht moet binnen 15 minuten aanwezig kunnen zijn. De achterwacht dient tijdens de opvangtijden van de gastouder telefonisch bereikbaar te zijn. Vooraf worden er afspraken gemaakt tussen de gastouder en de achterwacht over wie meegaat naar de dokter en wie bij de overgebleven gastkinderen blijft. Ook worden er afspraken gemaakt wie de vraagouders op de hoogte stelt indien noodzakelijk (of wenselijk) de kinderen moeten worden opgehaald.

 

Locatie gastouders

De gastouders bevinden zich in geheel Nederland. U kunt kiezen voor opvang bij de gastouder thuis of voor opvang in uw eigen huis.

 

Uren registratie

De gastouders krijgen een urenformulier. Hierop worden de afgenomen uren per opvangdag bijgehouden. Deze urenformulieren kunnen aan het eind van de maand door beide partijen digitaal gemaild worden bij het gastouderbureau. Het is voor de gastouder verplicht om zelf een extra exemplaar achter de hand te houden voor de eigen administratie.

De urenstaten kunnen zowel (gescand) via de email worden aangeleverd als op papier op het adres van GOB de lieve vlinder.

De urenformulieren dienen uiterlijk de laatste dag van de maand voor 20.00 uur bij GOB de lieve vlinder aanwezig te zijn.

 

Informatie voor Vraagouders

Wat zijn vraagouders? Vraagouders zijn de ouders die opvang zoeken voor hun kinderen.

Tarieven gastouderopvang aan huis. Er is een mogelijkheid om een gastouder aan huis te krijgen. De kosten hiervan hangen af van het aantal kinderen en de leeftijd van de kinderen die het gezin heeft. De tarieven zijn op te vragen bij GOB de lieve Vlinder.

Tarieven nanny aan huis

Er is een mogelijkheid om een nanny aan huis te krijgen. De kosten hiervan hangen af van het aantal kinderen en de leeftijd van de kinderen die het gezin heeft. Daarnaast kan de nanny ook ligt huishoudelijke taken op zich nemen. Ook dit wordt meegenomen in de tariefbepaling. De tarieven zijn op te vragen bij GOB de lieve Vlinder.

Tarieven bij de gastouder thuis

De gastouder is vrij om zijn/haar eigen uurloon te bepalen. Er zullen kleine verschillen in prijs zijn tussen de gastouders. De gastouders die werken via GOB  de lieve Vlinder hanteren een  uurtarief, richtlijn is 5,00 per uur.

 

Wat gaat er naar het gastouder bureau?

Het gastouderbureau ontvangt bemiddelingskosten.

€ 35,- voor een gezin met 1 kind. All in per maand.

€ 45,- voor een gezin met 2 kinderen. All in  per maand.

€ 55,- voor een gezin met 3 of meer kinderen. All in per maand.

Dit is een vaste prijs, ongeacht het aantal uren.

 

Wat zijn de criteria van de gastouder voor verantwoorde opvang?

 • Gastouder heeft EHBO-cursus gevolgd
 • Gastouder en volwassen huisgenoten beschikken over VOG
 • Er is een risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid uitgevoerd bij het opvangadres
 • Er is een plan van aanpak veiligheids- en gezondheidsrisico’s
 • Er is voldoende speel- en slaapruimte voor de kinderen, afgestemd op aantal en leeftijd
 • Gastouder zorgt ervoor dat de samenstelling van de groep verantwoord is (aantal en leeftijd kinderen)
 • Gastouder heeft goede beheersing van de Nederlandse taal
 • Gastouder kent de inhoud meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling
 • Gastouder handelt conform het pedagogisch beleidsplan
 • Gastouder heeft achterwacht geregeld
 • Het opvangadres is te allen tijde een Rookvrije ruimte
 • Een gastouder gaat graag met kinderen om
 • Een gastouder/nanny is minimaal 18 jaar en in het bezit van een mbo diploma of
 • ervaringscertificaat
 • Is open en flexibel
 • Heeft aandacht voor het kind als persoon.
 • Staat open voor feedback, andere gewoontes en culturen en opvoedingsidealen.
 • Heeft goede communicatieve vaardigheden
 • Reflecteert op eigen handelen
 • Goed bereikbaar
 • Is in het bezit van een aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren en inzittende verzekering bij auto vervoer.
 • Is bereid mee te werken aan controle op veiligheid en gezondheid van het gastouderbureau
 • Op alle verdiepingen dienen goed functionerende rookmelders te hangen en iedere ruimte waardoor gevlucht moet worden.

 

Ziekte

In geval van ziekte bij de gastouder/nanny zal gastouderbureau De Lieve Vlinder haar uiterste best doen om een vervangende geregistreerde gastouder te vinden die dan tijdelijk de zieke gastouder vervangt.

 

Evaluaties

 • Er worden gedurende de opvangperiodes verschillende evaluatie momenten gehouden. Zo zijn er de volgende evaluaties:
 • Een evaluatie met de vraagouder naar aanleiding van het kennismakingsgesprek, koppelingsgesprek of intakegesprek.
 • Een evaluatie met de gastouder/ nanny naar aanleiding van het kennismakingsgesprek, koppelingsgesprek of intakegesprek.
 • Een evaluatie na de proefperiode van een kind bij een gastouder/ nanny ( binnen 5 tot 7 weken).
 • Een evaluatie met de vraagouders en gastouder/ nanny (elke 6 maanden).
 • Een evaluatie na de jaarlijkse risico-inventarisatie met de gastouder/nanny (elke 10-12 maanden).
 • Er worden gedurende de opvangperiodes verschillende evaluatie momenten gehouden. Zo zijn er de volgende evaluaties:
 • Een evaluatie met de vraagouder naar aanleiding van het kennismakingsgesprek, koppelingsgesprek of intakegesprek.
 • Een evaluatie met de gastouder/ nanny naar aanleiding van het kennismakingsgesprek, koppelingsgesprek of intakegesprek.
 • Een evaluatie na de proefperiode van een kind bij een gastouder/ nanny ( binnen 5 tot 7 weken).
 • Een evaluatie met de vraagouders en gastouder/ nanny (elke 6 maanden).
 • Een evaluatie na de jaarlijkse risico-inventarisatie met de gastouder/nanny (elke 10-12 maanden).

Kwaliteitseisen gastouderbureau

Het gastouderbureau beoordeeld per opvangadres hoeveel kinderen daar verantwoord opgevangen kunnen worden en voert jaarlijks risico inventarisaties uit. Ook regelt het gastouderbureau de intake gesprekken met zowel de gastouders als de vraagouders. Het intakegesprek van de gastouder vindt plaats op het opvangadres. Ook het koppelingsgesprek (een gesprek met zowel de gast als de vraagouder) vind plaats op het opvang adres.

 

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Tijdens het intake gesprek bij de gastouder zal deze standaard worden achtergelaten.

Deze is op te vragen bij GOB De Lieve Vlinder.  Email: info@delievevlinder.nl